Tulisan Terbaru

Konsultasi: Bagaimana Pendaftaran Merek?
Pendaftaran Merek Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena…

Konsultasi: Bagaimana Kewarisan Islam?
Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan ( tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannyya masing-masing (pasal 171 huruf a KHI) Dalam erminlogi fikih…

Konsultasi: Mengena Jenis-jenis Harta Kekayaan Perkawinan (HKP)
Apakah yang dimaksud dengan Jenis-jenis Harta Kekayaan Perkawinan di Indonesia (Zaky, Karanganyar) Adalah semua harta yang dikuasai suami atau sitri atau suami sistri selama mereka terikat dalam perkawinan. Jenis-jenis HKP Harta bawaan/ asal, harta yang…

  Apa yang dimkasud dengan hak atas satuan bangunan bertingkat? Junaedy, Surakarta Hak milik atas satuan bangunan bertingkat, adalah hak milik atas suatu bangunan tertentu dari suatu bangunan bertingkat yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara…

Konsultasi: Mekanisme Pemberian Hibah
Bagaimana cara Memberikan Hibah dalam hukum?–Tedjo, Sukoharjo Secara garis besar, hibah adalah memberikan barang secara gratis dan dilakukan oleh kedua pihak yang masih hidup. Penjelasan hibah lebih jelas tertulis dalam Pasal 1666 KUHPer yang isinya:…

Konsultasi: Bagaimana cari balik nama PBB
Setiap pemilik rumah pasti ingin mengganti nama di lembaran kertasnya dengan namanya sendiri. Namun, terkadang, harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup besar, seperti pengalaman yang saya dapatkan saat ingin mengubah nama di lembaran kertas…